Weixiao de haiou – Nikola Malović

1.196,80 рсд

  • Broširani povez
  • Kineski jezik
  • 276 str.

Opis

Weixiao de haiou

Weixiao de haiou

Yī bù guānyú wǒmen suǒ chénjìn de shídài hé jíjiāng dàolái de bōlàng de yùyán xiǎoshuō. Zhǔjiǎo shì hǎi'ōu xīméng,
 tā jiāng xiàng wǒmen zhǎnshì yīgè shìjiè, zài zhège shìjiè zhōng, mǎ mù lā dǎo (céngjīng shì yīgè chòumíng zhāozhù 
de yíngdì) xiànzài kěnéng zhèngzài jiànzào yīgè háohuá lǚyóu dùjiàcūn. Yī běn guānyú shuǐshǒu, hánghǎi lìshǐ, 
shēngtài, yīgè àiqíng gùshì, yīgè tónghuà de shū - pèi yǒu liǎng zhāng dìtú, yīgè yìnzhāng hé 59 zhāng 
bó kǎ kē tuō ěr - shìjiè shàng zuì měilì dì hǎiwān de zhàopiàn

笑的海鸥
一部关于我们所沉浸的时代和即将到来的波浪的寓言小说。主角是海鸥西蒙 他将向我们展示一个世界 
在这个世界中 马穆拉岛(曾经是一个臭名昭著的营地)现在可能正在建造一个豪华旅游度假村。一本关于水手、航海历史、生态、一
个爱情故事、一个童话的书 - 配有两张地图、一个印章和  张博卡科托尔  世界上最美丽的海湾的照片。
Galeb koji se smeje 
Alegorijski roman o vremenu u koje smo uronjeni i o talasima koji dolaze. Glavni junak je galeb Simon koji će 
nam pokazati svet u kome je moguće da se na ostrvu Mamula, nekadašnjem zloglasnom logoru, sada gradi luksuzni 
turistički rizort. Knjiga o moreplovcima, nautičkoj istoriji, ekologiji, ljubavna priča, bajka – 
ilustrovana dvema mapama, jednim pečatom i sa 59 fotografija Boke kotorske – najlepšeg zaliva na svetu.
 

Možda će vam se svideti …